Administratorem danych osobowych jest IMMOGDAŃSK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (zw.: dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w korespondencji będą przetwarzane przez Spółkę w celu udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Podanie adresu email oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych wskazanych w formularzu „Newsletter” przez Spółkę, dla celów marketingowych re­­a­li­­zo­­wa­­nych po­­przez wy­­sy­­ła­­nie dro­­gą ele­k­tro­­ni­cz­ną in­­fo­r­ma­­cji ha­n­dlo­­wych, do­­ty­­czą­­cych dzia­­ła­l­no­­­ści ce­n­trum ha­n­dlo­­we­­go Ga­­le­­ria Przymorze, w tym wydarzeń organizowanych na terenie Galerii. Dane osobowe przetwarzane w ww. celach będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.